1. Virkeområde og avtaleparter

OWUPs  juridisk enhet er organisasjonsnummer 918 879 943.

Avtaleparter er OWUP og den som er registrert som kunde hos OWUP, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

For bestemte tjenester og kundegrupper gjelder spesielle vilkår i tillegg til disse generelle forretningsvilkårene.

For nærmere informasjon om de enkelte tjenestene se www.owup.co, kontakt OWUP kundesenter på www.owup.co/no/om-oss eller på telefon 905 07 609.

I tilfelle motstrid går særvilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye.

Hvis en kunde tar i bruk OWUP tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert OWUPs generelle vilkår og eventuelle særvilkår for den aktuelle tjenesten.

Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.

2. Nærmere om levering av tjenester

Levering av tjenester fra OWUP skjer gjennom epost, sms eller pr telefon.

3. Kundens opplysningsplikt

Når avtalen blir inngått, skal fysiske personer (forbrukerkunder) oppgi navn, og epost og fakturaadresse(om faktura er valgt), om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadressen.

Juridiske personer (bedriftskunder) skal oppgi navn, postadresse, fakturaadresse, om sistnevnte  ikke er identisk med postadressen, og kontaktperson.

Hvis mulig, skal det oppgis en eller flere elektroniske kontaktadresser, som telefonnummer, e-postadresse e.l., som kan benyttes ved henvendelser fra OWUP.

Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt bruker informasjon som navn, fødselsdato og adresse.

For at OWUP skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal kunden snarest mulig melde adresseendringer og andre endringer av betydning for kundeforholdet til OWUP. Dersom OWUP ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan OWUP ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet.

Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenesten, om at opplysninger om bruk av tjenesten vil kunne bli utlevert fra OWUP til kunden. Se for øvrig pkt. 9 om behandling av personopplysninger.

5. Priser

Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenester finnes i tilbud og kontrakten som sendes til kunde. 

6. Betaling og klage på faktura

Kunden må betale eventuell etableringspris og faste, løpende priser på forskudd. Bruk som ikke er inkludert i en fast pris, faktureres etterskuddsvis. Hvis fakturabeløpet er under et visst beløp, fastsatt av OWUP, sendes ikke faktura. Beløpet videreføres da til neste fakturaperiode.

Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til OWUP innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i OWUP, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen.

Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

7. Angrerett

Forbrukerkunder som kjøper tjenester av OWUP ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 3 dager etter at OWUP har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for den bruk av tjenesten som har funnet sted om kunden går fra avtalen.

8. Taushetsplikt

OWUP og de ansatte i OWUP har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen.

OWUP kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

9. Behandling av personopplysninger

OWUP behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter.

OWUP behandler personopplysninger for å administrere avtaleforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informere om varer, tjenester og andre ytelser fra OWUP samt for fakturering.  Opplysningene benyttes også for feilretting, drift av tjenestene og sikkerhetsarbeid.

Bestiller kunden tjenester fra tredjepart som forutsetter utlevering av lokasjonsdata fra OWUP, kan OWUP utlevere slike data.

Dersom en faktura ikke er blitt betalt eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan OWUP lagre spesifikasjon av samtaler og hendelser knyttet til abonnementsforholdet inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

10. Elektronisk markedsføring

OWUP kan markedsføre sine tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringsloven § 15. Kunden kan reservere seg mot slik markedsføring ved å kontakte OWUP kundeservice.

11. Kundens ansvar for å unngå misbruk

Kunden skal sørge for at utstyr, personlige kort, koder og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene.

Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til OWUP for å hindre misbruk av tjenestene

12. Owups ansvar ved feil eller mangler

12.1 Forsinkelse ved levering

Kunden kan kreve kompensasjon etter standardiserte satser dersom OWUP ikke leverer tjenesten eller tilknyttede ytelser innen den frist som er avtalt med kunden.

12.2 Feil eller mangel i nett eller tjeneste

Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten(e) på grunn av feil eller mangel i nettet eller ved tjenesten, og OWUP ikke kan godtgjøre at feilen skyldes forhold eller begivenheter utenfor OWUP kontroll, kan kunden kreve kompensasjon etter standardiserte satser.  Kompensasjon vil normalt gis ved at kunden blir godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle tjenesten.

På grunn av fysiske og geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, kan noen tjenester og utstyr ikke benyttes overalt i nettet.  Dette anses ikke som en slik feil ved tjenestene som er omhandlet i dette punktet.

13 Feilmelding, reklamasjon mv.

Feil eller mangler ved avtalte tjenester som skyldes forhold som ligger innenfor OWUP ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold meddeles OWUP.

Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor OWUP ansvarsområde, og kunden burde ha forstått dette, kan OWUP kreve dekket de omkostninger som er forbundet med OWUP feilsøking.

Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende, dersom han eller hun ikke gir OWUP melding om dette innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget det.

OWUP skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette dette. Kunden skal sørge for at OWUP gis adgang til eiendommen for å kunne utføre feilretting.

14. Erstatning

14.1. Direkte tap

Overfor forbrukerkunder er OWUP ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten.  Dette gjelder likevel ikke hvis OWUP godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor OWUP kontroll, og som OWUP ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.  Overfor næringsdrivende kunder er OWUP bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra OWUP side.

Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

14.2 Indirekte tap

OWUP er hverken overfor forbrukerkunder eller næringsdrivende kunder ansvarlig for indirekte tap som følge av angler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra OWUP side.

Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt samt tap som følge av ødelagte eller forringede data.

14.3 OWUP samlede ansvar

OWUP samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 0,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra OWUP side.

14.4 Forbehold

OWUP er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til OWUP nett. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset OWUPs tjenester.

15. Kundens mislighold

15.1 Stenging ved betalingsmislighold

Ved betalingsmislighold vil OWUP sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente.

Hvis kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan OWUP stenge for videre bruk av OWUP tjenester.

Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt.

Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte samtlige kundeforhold, med mindre kunden gjør TalkmOWUPore oppmerksom på dem.

15.2 Stenging i andre misligholdstilfeller

OWUP kan stenge for bruk av tjenestene dersom kunden;

  1. Ikke har gitt nødvendig og korrekt kundeinformasjon, jf. pkt. 3,
  2. Utsetter infrastruktur eller tjenester for skade eller forstyrrelser
  3. Ikke oppfyller krav til sikkerhetsstillelse fastsatt av OWUP, jf. pkt. 5, femte avsnitt,
  4. Opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for elektroniske kommunikasjonstjenester, eller
  5. På annen måte grovt misligholder avtalen, grovt misbruker tjenester eller utstyr eller grovt krenker OWUP, OWUP representanter eller andre.

Når vilkårene for stenging av tjeneste er oppfylt, kan OWUP stenge samtlige tjenester når kunden har flere kundeforhold.

Før OWUP iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig, varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet.  Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, ansees kundeforholdet som opphørt.

15.3 Gjenåpningsgebyr

Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt.

16. Stenging i andre tilfeller

Hvis det kreves av hensyn til sikkerheten eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern, kan OWUP koble ned kundens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Kunden skal, i slike tilfeller, straks informeres om nedkoblingen.

Hvis kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan OWUP, i særlige tilfeller, stenge for bruk av tjenesten eller koble ned forbindelsen til nettet uten å varsle kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

17. Oppsigelse eller heving

17.1 Kundens oppsigelse eller heving

Kunden kan si opp med umiddelbar virkning. Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsbetalt månedsavgift for inneværende måned. Kunden kan med umiddelbar virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra OWUP side.

17.2 OWUP oppsigelse eller heving

Hvis det er saklig grunn, kan OWUP si opp avtalen med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen.

OWUP kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal OWUP, om mulig, varsle kunden skriftlig.  Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

18. Bruksbegrensninger og endringer i tjenester

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller nettsikkerhet, har OWUP rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av tjenestene. OWUP har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold.

OWUP er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

18. Endringer i priser og vilkår

OWUP har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten. Likeså kan OWUP gjøre endringer i priser og i vilkår. OWUP skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft.

Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Om kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt.

Ved endring av avtalevilkår, kan forbruker si opp avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft.

19. Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (BKN)

Forbrukerkunder og bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på OWUP avgjørelse vedrørende faktura samt manglende leveranse og kvalitet på de leverte tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Det kan ikke innsendes klage til BKN før klager har fått skriftlig avslag fra OWUP.

For nærmere informasjon om klagebehandling, herunder hvilke saker som behandles av BKN, se BKNs hjemmeside: www.brukerklagenemnda.no

20. Tvister

Tvister mellom kunden og OWUP skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Nedre Telemark tingrett som verneting. Vernetinget er ikke bindene for forbrukerkunder.